باغ ویلا در شهریار (صفحه 7)

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

هفت میلیارد

720 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

700 الی 750 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

800 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

500 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

تماس بگیرید

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

دو میلیارد و سیصد میلیون

2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

متری 800000 ت

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست و پنجاه

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

850 میلیون

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

شش میلیارد

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

ششصد و هشتاد و پنج میلیون

1800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

ششصد و هشتاد میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سیصد الی سیصد و پنجاه میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

850 الی 950 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

تماس بگیرید

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

دو میلیارد و پانصد میلیون

1450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و چهارصد پنجاه میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

دو میلیارد و سیصد الی دو میلیارد و پانصد

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

ششصد الی هفتصد میلیون

2100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه میلیارد و دویست میلیون