باغ ویلا در شهریار (صفحه 7)

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900الی 1/200

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

850 میلیون

850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

750 میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/600 الی 1/800

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

3/200 الی 3/500

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو الی 2/200

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/600 الی 1/700

2100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

2 الی 2میلیارد دویست

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 الی 1میلیارد صد

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1400 الی 1500 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 الی 1200 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

4 الی 4200 میلیارد

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 الی 700 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

500 الی 550 میلیون

960 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

550 الی 600 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

350000000

1800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

800 میلیون تومان

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

400 الی 450 میلیون تومان

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

500 الی 550 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

700 الی 800 میلیون تومان