باغ ویلا در شهریار (صفحه 10)

2050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

900 میلیون الی 1 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

1/200 الی 1/300 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

800 الی 1 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

550 الی 600 میلیون

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

900 الی 1 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فرارت

470 الی 550 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

600 الی 650 میلیون

400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

300 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

850 الی 950 میلیون

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

700 الی 800 میلیون

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 الی 650 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

6 الی 6/500 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/300 الی 1/500 میلیارد

1950 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

1/300 الی 1/500 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

4 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/300 الی 1/500 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

2 الی 2/200 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/500 الی 1/600 میلیارد

1800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1 میلیارد و 100 میلیون الی 1 میلیارد و 200 میلیون تومان