باغ ویلا در شهریار (صفحه 10)

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/500 الی 1/600 میلیارد

1800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1 میلیارد و 100 میلیون الی 1 میلیارد و 200 میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

800 الی 900 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/800 الی 2 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

3 میلیارد الی 3/300 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 الی یک میلیارد

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

450 الی 500 میلیون

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

900 الی 1 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

600 الی 650 میلیون

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

2 الی 2/200 میلیارد

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

720 الی 800 میلیون

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/250 الی 1/350 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/200 الی 1/300

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

500 میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

650 الی 700 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

350 الی 400 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

400 الی 450میلیون

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

450 الی 500 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

500 الی 550 میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

850 الی 950 میلیون