باغ ویلا در شهریار (صفحه 10)

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

750 الی 900 میلیون

650 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

520 میلیون الی 580 میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1 میلیارد الی 1 میلیارد و 100 میلیون تومان

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1 میلیارد و 100 میلیون الی 1 میلیارد و 200 میلیون تومان

3300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1 میلیارد و هشتصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1 میلیارد و 350 میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

محدوده قیمت 1 میلیارد و 400 میلیون الی 1 میلیارد و 600 میلیون تومان

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

٥٥٠ الي ٦٠٠ میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

700 الی 800 میلیون

5300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

دو میلیارد و دویست

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1الی 1200 میلیارد

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

830 الی 850 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/200 الی 1300

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

380 الی 400 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

430 میلیون

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

830 میلیون الی 850 میلیون تومان

12500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

4/500 الی 4/700 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/250 الی 1/350 میلیارد

2050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

900 میلیون الی 1 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

1/200 الی 1/300 میلیارد