باغ ویلا در شهریار (صفحه 2)

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و هفتصد میلیون

3200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

پنج میلیارد و دویست میلیون

6400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

پانزده میلیارد

750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد الی یک میلیارد و صد

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

نهصد میلیون

2100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

چهار میلیارد و پانصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و پانصد میلیون

10000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1010 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

یک میلیارد و دویست میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1/600 الی 1/900 میلیارد

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

900 میلیون

750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون

1680 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/200 الی 1/400 میلیارد

1060 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

هفت میلیارد

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

3 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

850 میلیون

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

یک میلیارد و سیصد میلیون

1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 میلیون

1900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و سیصد میلیون