باغ ویلا در شهریار (صفحه 2)

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و هفتصد میلیون

1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو میلیارد و پانصد میلیون

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو میلیارد

4100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

چهار میلیارد و یکصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون

1400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

دو میلیارد

1450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد و پانصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و سیصد میلیون

720 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون

4250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

چهار میلیارد و پانصد میلیون

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

دو میلیارد و هشتصد میلیون

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

پنج میلیارد

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و دویست میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو میلیارد و هفتصد الی سه میلیارد

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد

480 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

هشتصد و هشتاد میلیون