باغ ویلا در شهریار (صفحه 2)

1680 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/200 الی 1/400 میلیارد

1060 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

6 میلیارد

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

3 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

850 میلیون

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

یک میلیارد و سیصد میلیون

1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 میلیون

1900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 میلیون مقطوع

850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

4/500 میلیارد

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

یک میلیارد و ششصد میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

تماس بگیرید

1020 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد و سیصد الی یک میلیارد و چهار صد

850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

900 الی یک میلیارد

1020 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

950 میلیون

720 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هشتصد الی دو میلیارد

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست الی یک میلیارد و پانصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

700 میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

تماس بگیرید

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه اندیشه

یک میلیارد و پانصد میلیون