باغ ویلا در شهریار (صفحه 8)

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

دو میلیارد و دویست و پنجاه

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

450 الی 500 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

450 الی 500 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

400 الی 450 میلیون

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه میلیارد و پانصد

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

500 میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

یک میلیارد و پانصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

3 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

2/500 الی 2/700

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

800 الی 900 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

750 الی 850 میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

750 میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

600 الی 700 میلیون

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 الی یک میلیارد

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

یک میلیارد و پانصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/800 الی 2 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک الی یک میلیارد و صد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 الی 1 میلیارد

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک و نیم میلیارد