باغ ویلا در شهریار (صفحه 6)

1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد

6000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

چهار میلیارد و پانصد میلیون

610 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 الی 650 میلیون

1400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

600 الی 650 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

دو میلیارد و دویست

560 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

750 میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هشتصد میلیون

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

450 الی 500 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

ذو میلیارد و هشتصد میلیون

820 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و چهارصد پنجاه میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/800 الی 2 میلیارد

2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد و پانصد میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه الی سه میلیارد و دویست

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو الی دو میلیارد و سیصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد و هشتصد میلیون