باغ ویلا در شهریار (صفحه 6)

750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 میلیون

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

2/200 الی 2/500

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/750 میلییارد

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

600 الی 700 میلیون

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

450 الی 550 میلیون

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

هشتصد میلیون

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1/450 الی 1/550 میلیارد

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/650 الی 1/750

1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1میلیارد تا 1/200

2350 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/800 الی 2 میلیارد

2350 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/600 الی 1/750

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900الی 1/200

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

850 میلیون

850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

750 میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/600 الی 1/800

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

3/200 الی 3/500

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو الی 2/200

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/600 الی 1/700

1142 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 میلیاردو دویست