باغ ویلا در شهریار (صفحه 5)

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

تماس بگیرید

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

یک میلیارد و هشتصد میلیون

1450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و چهارصد پنجاه میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

دو میلیارد و سیصد الی دو میلیارد و پانصد

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

ششصد الی هفتصد میلیون

2100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه میلیارد و دویست میلیون

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد و دویست و پنجاه

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

450 الی 500 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

450 الی 500 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

400 الی 450 میلیون

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه میلیارد و پانصد

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

500 میلیون

7000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دوازده میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

یک میلیارد و پانصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

3 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

2/500 الی 2/700

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

2/500 الی 2/700 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

800 الی 900 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

750 الی 850 میلیون