باغ ویلا در شهریار (صفحه 5)

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک الی یک میلیارد و صد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 الی 1 میلیارد

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

780 الی 850 میلیون

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/800 الی 2 میلیارد

750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 میلیون

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

2/200 الی 2/500

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/200 الی 1/500

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

600 الی 700 میلیون

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

450 الی 550 میلیون

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

هشتصد میلیون

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1/450 الی 1/550 میلیارد

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/650 الی 1/750

1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1میلیارد تا 1/200

2350 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/800 الی 2 میلیارد

2350 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/600 الی 1/750

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900الی 1/200

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

850 میلیون

850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

750 میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/600 الی 1/800