باغ ویلا در شهریار (صفحه 5)

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

دو میلیارد و یکصد میلیون

1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 میلیون

1900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و سیصد میلیون

850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

5 میلیارد

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو میلیارد وپانصد میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1020 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد و هفتصد میلیون

850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد ششصد میلیون

1020 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و دویست

720 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و دویست میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

700 میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

تماس بگیرید

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه اندیشه

یک میلیارد و پانصد میلیون

1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد و پانصد میلیون

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/500 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

سه میلیارد و دویست میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد وهفت صد میلیون