باغ ویلا در شهریار (صفحه 9)

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد و پانصد میلیون

750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 میلیون

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

سه میلیارد و پانصد میلیون

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

600 الی 700 میلیون

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

450 الی 550 میلیون

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

هشتصد میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/650 الی 1/750

1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1میلیارد تا 1/200

2350 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/600 الی 1/750

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900الی 1/200

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

850 میلیون

850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

750 میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/600 الی 1/800

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

3/200 الی 3/500

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو الی 2/200

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/600 الی 1/700

2100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

2 الی 2میلیارد دویست

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 الی 1میلیارد صد

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1400 الی 1500 میلیارد