باغ ویلا در شهریار (صفحه 9)

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1الی 1200 میلیارد

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

830 الی 850 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/200 الی 1300

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

380 الی 400 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

430 میلیون

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

830 میلیون الی 850 میلیون تومان

12500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

4/500 الی 4/700 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/250 الی 1/350 میلیارد

2050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

900 میلیون الی 1 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

1/200 الی 1/300 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

800 الی 1 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

550 الی 600 میلیون

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

900 الی 1 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فرارت

470 الی 550 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

600 الی 650 میلیون

400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

300 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

850 الی 950 میلیون

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

700 الی 800 میلیون

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 الی 650 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون