باغ ویلا در شهریار (صفحه 4)

480 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

هشتصد و هشتاد میلیون

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

چهار میلیارد و پانصد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

دو میلیارد و دویست

1142 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 میلیارد و ششصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

سه میلیارد و دویست میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و دویست میلیون

1260 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و چهار صد میلیون

3200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

شش میلیارد و پانصد میلیون

750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد الی یک میلیارد و صد

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

نهصد میلیون

2100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

چهار میلیارد و پانصد میلیون

10000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

یک میلیارد و دویست میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1/600 الی 1/900 میلیارد

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

900 میلیون

750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون

1680 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/200 الی 1/400 میلیارد

1060 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

هفت میلیارد

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

چهار میلیارد و پانصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

850 میلیون