باغ ویلا در شهریار (صفحه 3)

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

هفتصد و پنجاه میلیون

960 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و دویست میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد و هفتصد میلیون

7000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

20 میلیارد

6400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

بیست و یک میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

ده میلیارد

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون

1400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

دو میلیارد و پانصد میلیون

1450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

پنج میلیارد و پانصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و سیصد میلیون

720 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون

4250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

چهار میلیارد و پانصد میلیون

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

سه میلیارد

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

پنج میلیارد

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و دویست میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

چهار میلیارد

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد