باغ ویلا در شهریار (صفحه 3)

850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

5 میلیارد

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو میلیارد و دویست میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

تماس بگیرید

1020 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد و پانصد میلیون

850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد دویست

1020 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

720 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و دویست میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد الی یک میلیارد و هفتصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

700 میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

تماس بگیرید

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه اندیشه

یک میلیارد و پانصد میلیون

1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

2/500 میلیارد

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/500 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

دو میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یچهار صد میلیون

1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد

6000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

3 میلیارد