باغ ویلا در شهریار (صفحه 11)

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

700 الی 800 میلیون

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 الی 650 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

6 الی 6/500 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/300 الی 1/500 میلیارد

1950 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

1/300 الی 1/500 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

4 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/300 الی 1/500 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

2 الی 2/200 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/500 الی 1/600 میلیارد

1800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1 میلیارد و 100 میلیون الی 1 میلیارد و 200 میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

800 الی 900 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/800 الی 2 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

3 میلیارد الی 3/300 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 الی یک میلیارد

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

450 الی 500 میلیون

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

900 الی 1 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

600 الی 650 میلیون

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

2 الی 2/200 میلیارد

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

720 الی 800 میلیون