باغ ویلا در شهریار (صفحه 13)

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/300 الی 1/400 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

3/500 میلیارد

1550 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

950 میلیون

780 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

420 میلیون

3500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/500 الی 1/600 میلیارد

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

500 الی 550 میلیون

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

800 الی 900 میلیون

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/250 الی 1/350 میلیارد

650 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

500 الی 550 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/700 الی 1/800 میلیارد

12000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

4 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/200 الی 1/300

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

850 الی 950 میلیون

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فرارت

3 میلیارد

850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 الی 1/100 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

2/700 الی 2/900 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

550 الی 600 میلیون

400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

400 الی 450میلیون

3800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

900 میلیون الی 1 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

850 الی 950 میلیون