باغ ویلا در شهریار (صفحه 13)

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

650 الی 700 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

350 الی 400 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

400 الی 450میلیون

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

450 الی 500 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

500 الی 550 میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

850 الی 950 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

500 میلیون

5450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

3 میلیارد الی 3/200

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

4/600 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

1/500 الی 1/700 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

550 الی 600 میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

800 الی 900 میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/800 الی 2 میلیارد

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

550 الی 600 میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

550 الی 600 میلیون

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/750 الی 1/900 میلیارد

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 الی 1/100 میلیارد

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

400 الی 450میلیون

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

یک میلیارد و هشتصد الی دو میلیارد

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

750 الی 850 میلیون