باغ ویلا در شهریار (صفحه 14)

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/700 الی 1/800 میلیارد

12000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

4 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/200 الی 1/300

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

850 الی 950 میلیون

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فرارت

3 میلیارد

850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 الی 1/100 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

2/700 الی 2/900 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

550 الی 600 میلیون

400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

400 الی 450میلیون

3800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

900 میلیون الی 1 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

850 الی 950 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

450 الی 500 میلیون

930 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

300 الی 330 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

3 میلیارد الی 3/300 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

250 الی 300 میلیون

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

750 الی 850 میلیون

787 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

500 الی 550 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/200 الی 1/300 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

450