باغ ویلا در شهریار (صفحه 14)

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

800 الی 900 میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/800 الی 2 میلیارد

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

550 الی 600 میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

550 الی 600 میلیون

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/750 الی 1/900 میلیارد

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 الی 1/100 میلیارد

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

400 الی 450میلیون

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

یک میلیارد و هشتصد الی دو میلیارد

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

750 الی 850 میلیون

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/400 الی 1/600 میلیارد

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/700 الی 1/800 میلیون

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 الی 1/100 میلیارد

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 الی 1 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

2/500 الی 2/700 میلیارد

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/400 الی 1/600 میلیارد

2450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه اندیشه

1/250 الی 1/350 میلیارد

3200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/800 الی 2 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/300 الی 1/400 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

3/500 میلیارد

1550 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

950 میلیون