باغ ویلا در شهریار (صفحه 15)

930 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

300 الی 330 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

3 میلیارد الی 3/300 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

250 الی 300 میلیون

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

750 الی 850 میلیون

787 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

500 الی 550 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/200 الی 1/300 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

450

300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

250 الی 300 میلیون

6000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/800 الی 2 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/600 الی 1/800 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

550 الی 600 میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

800 الی 900 میلیون

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

250 الی 300 میلیون

1107 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

600 الی 650 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

3 میلیارد الی 3/300 میلیارد