خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 6)

1850 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

14 میلیارد

960 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد

1800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

پنج میلیارد

750 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد

2400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

پنج میلیارد

750 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

چهار میلیارد

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

نه میلیارد و پانصد میلیون

1400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

دو میلیارد و پانصد میلیون

1450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

پنج میلیارد و پانصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و سیصد میلیون

600 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد

1250 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون

720 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون

4100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دوازده میلیارد و پانصد میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

3 میلیارد و هشتصد میلیون

1020 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و پانصد میلیون

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

تماس بگیرید

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

سه میلیارد و هفتصد میلیون