خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 8)

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

700 میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

تماس بگیرید

900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و سیصد میلیون

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

850 میلیون

2500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد الی دو میلیارد و چهار صد میلیون

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه اندیشه

یک میلیارد و پانصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و سیصد میلیون

2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و پانصد میلیون

1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون

560 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

یک میلیارد و یکصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

1/800 الی 2 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

2/500 میلیارد

2150 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

تماس بگیرید

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/500 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

450الی 500 میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

دو میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یچهار صد میلیون

1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

350 میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

350 میلون