خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 8)

1680 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/200 الی 1/400 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و چهار صد میلیون

1060 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

هفت میلیارد

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

3 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

850 میلیون

650 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

750 میلیون

3750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

سه الی سه میلیارد و پانصد میلیون

1050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

یک میلیارد وپانصد میلیون

2800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

تماس بگیرید

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

هشت میلیارد

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

300 الی 350 میلیون

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه دهکده فردیس (دهکده خانه)

هشت میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه دهکده فردیس (دهکده خانه)

ده میلیارد

3200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

پنج میلیارد و پانصد میلیون

1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

سیصد و هشتاد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

یک میلیارد و دویست میلیون

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

900 میلیون

4800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

1/800 الی 2 میلیارد