خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 5)

1400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد تومان

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و دویست میلیون

2400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

هفت میلیارد و هفتصد میلیون

2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

چهار میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و هشتصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو میلیارد و هفتصد الی سه میلیارد

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و هشتصد میلیون

2900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

چهار میلیارد

1050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

یک میلیارد و هشتصد میلیون

1050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

دو میلیارد و دویست

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و پانصد میلیون

800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد

480 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

هشتصد و هشتاد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و دویست میلیون

900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و سیصد میلیون

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

سه میلیارد

1100 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و چهارصد