خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 5)

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/800 الی 2 میلیارد

2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو الی دو میلیارد و دویست

1950 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

4/500 میلیارد

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه الی سه میلیارد و دویست

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو الی دو میلیارد و سیصد میلیون

14500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

3/200 الی 3/500

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

850 الی 950 میلیون

2040 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3 الی 3/200 میلیارد

2600 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3 الی 3/200 میلیارد

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد سیصد الی یک میلیارد چهارصد میلیون

1700 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

هشت میلیارد و پانصد میلیون

2030 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/850 الی 2/950 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

3/500 میلیارد

720 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

700 الی 750 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

550 الی 600 میلیون

2700 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

4/500 میلیارد

1080 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/800 میلیارد

2800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

4/800میلیارد

1900 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

4/500 میلیارد

960 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 الی 700 میلیون