خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 7)

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

5 میلیارد

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو میلیارد و دویست میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

تماس بگیرید

1830 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و سیصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

900 الی یک ملیارد و دویست

5000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه عباس آباد

4 الی 4ونیم میلیارد

1075 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و صد میلیون

1020 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد و پانصد میلیون

850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد دویست

1020 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

750 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

800 میلیون

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

12 میلیارد

2350 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

تماس بگیرید

720 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 میلیون

1024 متر باغ ویلا در کرج منطقه زیبا دشت

دو میلیارد و صد میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و دویست میلیون

1075 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

تماس بگیرید

1050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

780 میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

900 میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد الی یک میلیارد و هفتصد میلیون