خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 4)

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو میلیارد و پانصد میلیون

1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو میلیارد و پانصد میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون

2200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

پنج میلیارد

814 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد و پانصد میلیون

580 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد و دویست میلیون

815 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

دو میلیارد و سیصد میلیون

2600 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

بیست و دو میلیارد

1400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

تماس بگیرید

1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد و پانصد میلیون

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

یک میلیارد و صد میلیون

750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و چهار صد میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

نهصد میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد وششصد و پنجاه میلیون

2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

دو میلیارد و پانصد میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

625 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و پانصد میلیون

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیاردو نهصد میلیون