خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 4)

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

یک میلیارد و سیصد میلیون

850 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد و سیصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

2 میلیارد و هشتصد میلیون

2800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

تماس بگیرید

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

6/500 میلیارد

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

300 الی 350 میلیون

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه دهکده فردیس (دهکده خانه)

6/900 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه دهکده فردیس (دهکده خانه)

7/800 میلیارد

3200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

چهار میلیارد و پانصد میلیون

1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

سیصد و هشتاد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

یک میلیارد و دویست میلیون

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

900 میلیون

4800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

1/800 الی 2 میلیارد

1900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 میلیون مقطوع

850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست

1000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

800 میلیون الی 850

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

4/500 میلیارد

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

یک میلیارد و ششصد میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

تماس بگیرید