خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 2)

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد و سیصد میلیون

1075 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و پانصد میلیون

3200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

پنج میلیارد و دویست میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد و سیصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد و پانصد میلیون

2800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه اسفند آباد

یک میلیارد و پانصد میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

پانصد و پنجاه میلیون

1680 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و دویست میلیون

6400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

چهار ده میلیارد و پانصد میلیون

750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد الی یک میلیارد و صد

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

نهصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و پانصد میلیون

2100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

چهار میلیارد و پانصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

سه میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و پانصد میلیون

10000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1010 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

یک میلیارد و دویست میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1/600 الی 1/900 میلیارد