خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 2)

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و پنجاه میلیون

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

دو میلیارد و پانصد میلیون

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

یک میلیارد و دویست

1680 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/200 الی 1/400 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد

1060 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

6 میلیارد

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

3 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

850 میلیون

650 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

750 میلیون

3750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

سه الی سه میلیارد و پانصد میلیون

1050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

یک میلیارد و سیصد میلیون

850 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد و سیصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

1/800 الی 2 میلیارد

2800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

تماس بگیرید

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

6/500 میلیارد

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

300 الی 350 میلیون

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه دهکده فردیس (دهکده خانه)

6/900 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه دهکده فردیس (دهکده خانه)

7/800 میلیارد

3200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

چهار میلیارد و پانصد میلیون