خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 2)

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

ششصد و پنجاه میلیون

750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و چهار صد میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد وپانصد میلیون

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

یک میلیارد و صد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد و پانصد میلیون

1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

تماس بگیرید

2600 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

شانزده میلیارد و پانصد میلیون

900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و پانصد میلیون

815 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

دو میلیارد و سیصد میلیون

580 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد

814 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد و پانصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

شش میلیارد

2200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

چهار میلیارد و پانصد میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون

1850 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

14 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و هفتصد میلیون

960 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد وپانصد میلیون

1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو میلیارد و پانصد میلیون

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو میلیارد