خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 3)

1254 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

یک میلیارد و یکصد میلیون

4100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

چهار میلیارد و یکصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

3812 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

هفت میلیارد و پانصد میلیون

1800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

یک میلیارد و هشتصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلبارد و چهار صد میلیون

7000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

چهار میلیارد و پانصد میلیون

1800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

سه میلیارد و سیصد میلیون

750 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد

2400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و سیصد الی سه میلیاردو پانصد میلیون

750 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

نه میلیارد و پانصد میلیون

1400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

دو میلیارد

1450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد و پانصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و سیصد میلیون

600 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

هشتصد میلیون

1250 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون