خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 3)

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

چهار میلیارد

2200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

بیست میلیارد

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون

750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه اندیشه

سه میلیارد و پانصد میلیون

5000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

پانزده میلیارد

3812 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

هشت میلیارد و پانصد میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد وپانصد میلیون

1010 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و پانصد میلیون

2400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

نه میلیارد

1850 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

پنج میلیارد و پانصد میلیون

900 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

سه میلیارد

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

هشت میلیارد و پانصد میلیون

7000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

ده میلیارد

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلبارد و چهار صد میلیون

1800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

یک میلیارد و هشتصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

یک میلیارد و هفتصد میلیون

4100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

پنج میلیارد

1254 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

یک میلیارد و ]چهارصد میلیون

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

شش میلیارد و دویست