خرید باغ ویلا 3 میلیارد به بالا

فروش 3500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

پنج میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه میلیارد و پانصد میلیون

فروش 2400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

نه میلیارد

فروش 1050 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

سه میلیارد و ششصد میلیون

فروش 2600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

شش میلیارد

فروش 1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

پنج میلیارد

فروش 1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای شمالی

پنج میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

پنج میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

یازده میلیارد

فروش 1350 متر باغ ویلا در کرج منطقه دهکده فردیس (دهکده خانه)

هفت میلیارد و دویست

فروش 780 متر باغ ویلا در کرج منطقه دهکده فردیس (دهکده خانه)

شش میلیارد و نهصد میلیون

فروش 2000 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه محمدشهر

بیست و دو میلیارد

فروش 2100 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه محمدشهر

یازده میلیارد

فروش 2000 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه محمدشهر

هفده میلیارد

فروش 7000 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه محمدشهر

سیزده میلیارد

فروش 1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

چهار میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای شمالی

سه میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

سه میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

سه میلیارد و پانصد

فروش 4200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

هشت میلیارد

فروش 1075 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

چهار میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

پنج میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه دینار آباد

شش میلیارد

فروش 2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

چهار میلیارد

فروش 5800 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه محمدشهر

بیست و شش میلیارد

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

هفت میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد و دویست میلیون