باغ ویلا 3 میلیارد به بالا (صفحه 6)

1860 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

نه میلیارد

14500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

هفت میلیارد

1700 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

ده میلیارد

2030 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار میلیارد و پانصد میلیون

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

هفت میلیارد

2700 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

7 مبلبارد و 500 میلیون

2800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

ده میلیارد

1900 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

هفت الی هشت میلیارد

1500 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

شش میلیارد

750 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

دوازده میلیارد

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

شش میلیارد

16200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

نه میلیارد

20300 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

متری یک میلیون و هشتصدهزار تومان

2200 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

سه میلیارد و هشتصد میلیون

1300 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

سه میلیارد و دویست

7000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هشت الی هشت و نیم میلیارد

3052 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

پنج میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه میلیارد و پانصد

2100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

شش میلیارد و پانصد میلیون

7000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

سیزده میلیارد