باغ ویلا 3 میلیارد به بالا (صفحه 4)

2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

چهار میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و هشتصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

چهار میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و هشتصد میلیون

2900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

شش میلیارد

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و پانصد میلیون

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

چهار میلیارد و پانصد

2800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

چهار میلیارد و هشتصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

سه میلیارد و دویست میلیون

1075 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و دویست میلیون

3200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

شش میلیارد و پانصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

سه میلیارد و پانصد میلیون

1680 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

چهار میلیارد

2100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

چهار میلیارد و پانصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

چهار میلیارد و پانصد میلیون

1430 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

سه میلیارد و هفتصد میلیون

1020 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

سه میلیارد و سیصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

5/500 میلیارد

1900 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

هفت میلیارد

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

سه میلیارد و دویست