باغ ویلا 3 میلیارد به بالا (صفحه 7)

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار میلیارد الی چهار میلیارد و دویست

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

چهار میلیارد

8000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

22 میلیارد

2152 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

پنج میلیارد و پانصد میلیون

2090 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار میلیارد

1900 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

یازده میلیارد

1500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

سه میلیارد و چهار صد میلیون

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

چهارده میلیارد

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

سیزده میلیارد

18000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

20میلیارد

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد و پانصد میلیون

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

سه میلیارد و پانصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

سه میلیارد و دویست

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هفت میلیارد

5000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و پانصد میلیون

2150 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار ميلياردو پانصد الي چهار ميلياردو هشتصد ميليون

4370 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

14 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

3/200 الی 3/500

3800 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

15 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

4نیم میلیارد