باغ ویلا 500 تا 1000 متری

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهر آذین

یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون

650 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

یک میلیارد و ششصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

سه میلیارد و ششصد میلیون

525 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

هشتصد میلیون

960 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

3 میلیارد و پانصد میلیون

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و ششصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و پانصد میلیون

625 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون

850 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد و هفتصد میلیون

750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و چهار صد میلیون

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

یک میلیارد و صد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد و پانصد میلیون

900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و پانصد میلیون

815 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

دو میلیارد و سیصد میلیون

580 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد

814 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد و پانصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

شش میلیارد

960 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد وپانصد میلیون