باغ ویلا 500 تا 1000 متری

750 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

سه میلیارد و دویست میلیون

600 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

هشتصد میلیون

900 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

سه میلیارد

720 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

2 میلیارد و هشتصد میلیون

814 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد

620 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

هشتصد و پنجاه میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و هشتصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و هشتصد میلیون

800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و هفتصد میلیون

960 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و دوسیت میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و دویست میلیون

900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

نهصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

3 میلیارد

800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

یک میلیارد و چهارصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

سه میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

هفتصد و پنجاه میلیون

800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و سیصد الی یک میلیارد و پانصد میلیون

750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد الی یک میلیارد و صد

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

سه میلیارد