باغ ویلا 2000 تا 3000 متری

2400 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

تماس بگیرید

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

چهار میلیارد و سیصد میلیون

2150 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

هفت میلیارد

2850 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

پنج میلیارد

2070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و پانصد میلیون

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

پنج میلیارد

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه باغ دشت

دو میلیاردو هفتصد میلیون

2350 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

چهار میلیارد

2200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

بیست میلیارد

2400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

نه میلیارد

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

هشت میلیارد و پانصد میلیون

2200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

پنج میلیارد

2600 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

بیست و دو میلیارد

2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

دو میلیارد و پانصد میلیون

2900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

شش میلیارد و پانصد میلیون

3000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

شش میلیارد

2400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

پنج میلیارد

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

تماس بگیرید

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

سه میلیارد و هفتصد میلیون

2040 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار میلیارد