خرید باغ ویلا 2000 تا 3000 متری

فروش 2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

چهار میلیارد

فروش 3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

هفت میلیارد و پانصد میلیون

فروش 2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

پنج میلیارد و پانصد میلیون

فروش 2400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و نهصد میلیون

فروش 2400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

پنج میلیارد

فروش 2300 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و پانصد میلیون

فروش 2050 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

نه میلیارد

فروش 2100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

یازده میلیارد

رهن و اجاره 2400 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

تماس بگیرید

فروش 3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

چهار میلیارد و سیصد میلیون

فروش 2150 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

هفت میلیارد

فروش 2850 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

پنج میلیارد

فروش 2070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و پانصد میلیون

فروش 2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

پنج میلیارد

فروش 2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه باغ دشت

دو میلیاردو هفتصد میلیون

فروش 2350 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

چهار میلیارد

فروش 2200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

بیست میلیارد

فروش 2400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

نه میلیارد

فروش 3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

هشت میلیارد و پانصد میلیون

فروش 2200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

پنج میلیارد

فروش 2600 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

بیست و دو میلیارد

فروش 2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

دو میلیارد و پانصد میلیون

فروش 2900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

شش میلیارد و پانصد میلیون

فروش 3000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

شش میلیارد

فروش 3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

تماس بگیرید

فروش 3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

سه میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 2040 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار میلیارد

فروش 2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

پنج میلیارد

فروش 2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

چهار میلیارد

فروش 2900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

شش میلیارد

فروش 2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

چهار میلیارد و پانصد

فروش 2800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

چهار میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 2800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه اسفند آباد

یک میلیارد و پانصد میلیون

فروش 2100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

چهار میلیارد و پانصد میلیون

فروش 2800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

تماس بگیرید

فروش 2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

5 میلیارد