باغ ویلا 2000 تا 3000 متری (صفحه 2)

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

چهار میلیارد و پانصد

2800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

چهار میلیارد و هشتصد میلیون

2800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه اسفند آباد

یک میلیارد و پانصد میلیون

2100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

چهار میلیارد و پانصد میلیون

2800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

تماس بگیرید

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

5 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

12 میلیارد

2350 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

هشت میلیارد

2500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد الی دو میلیارد و چهار صد میلیون

2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و پانصد میلیون

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد و پانصد میلیون

2150 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

تماس بگیرید

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

چهار میلیارد و پانصد

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

دو میلیارد

2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد و پانصد میلیون

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو الی دو میلیارد و سیصد میلیون

2040 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3 الی 3/200 میلیارد

2600 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3 الی 3/200 میلیارد

2030 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار میلیارد و پانصد میلیون