خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 7)

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

نه میلیارد و پانصد میلیون

1400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

دو میلیارد و پانصد میلیون

1450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

پنج میلیارد و پانصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و سیصد میلیون

600 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد

1250 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون

720 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون

4100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دوازده میلیارد و پانصد میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

3 میلیارد و هشتصد میلیون

1020 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و پانصد میلیون

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

تماس بگیرید

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

سه میلیارد و هفتصد میلیون

814 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد

620 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد و دویست میلیون

4250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

چهار میلیارد و پانصد میلیون

1175 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد وهشتصد و پنجاه میلیون

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

سه میلیارد

2040 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار میلیارد