خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 5)

815 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

دو میلیارد و سیصد میلیون

2600 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

بیست و دو میلیارد

1400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

تماس بگیرید

1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

دو میلیارد و صد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد وهشتصد میلیون

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

یک میلیارد و صد میلیون

750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و چهار صد میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

نهصد میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد وششصد و پنجاه میلیون

2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

دو میلیارد و پانصد میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

625 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یدو میلیارد و پانصد میلیون

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیاردو نهصد میلیون

525 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

هشتصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

چهار میلیارد

650 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

دومیلیارد و یکصد میلیون

450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه رزکان

هشتصد و پنجاه میلیون

1750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

چهار میلیارد و پانصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهر آذین

یک میلیارد وچهارصد ه میلیون