خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 9)

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

چهار میلیارد و پانصد

1100 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و هشتصد

2800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

چهار میلیارد و هشتصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

دو میلیارد و دویست

1142 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 میلیارد و ششصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

سه میلیارد و دویست میلیون

800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

سه میلیارد

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و دویست میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

هفتصد و پنجاه میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد

1260 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و چهار صد میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

هفتصد و پنجاه میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

یک میلیارد و چهار صد میلیون

800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و هشتصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

سه میلیارد

1075 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و دویست میلیون

3200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

شش میلیارد و پانصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد و ششصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

سه میلیارد و پانصد میلیون