باغ ویلا 1 تا 1/5 میلیارد

525 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

یک میلیارد و پانصد میلیون

700 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و صد میلیون

8000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

متری یک میلیون و سیصد

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و سیصد میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و دویست میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و دویست میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

یک میلیارد و صد میلیون

580 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد و دویست میلیون

625 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهر آذین

یک میلیارد وچهارصد ه میلیون

750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و چهار صد میلیون

1254 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

یک میلیارد و ]چهارصد میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و سیصد میلیون

1250 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون

720 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون

620 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد و دویست میلیون