خرید باغ ویلا 1 تا 1/5 میلیارد

فروش 550 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و پانصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

یک میلیارد و پنجاه میلیون

فروش 1100 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

یک میلیارد و سیصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

فروش 900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه اسفند آباد

یک میلیارد و دویست

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهر آذین

یک میلیارد و دویست میلیون

فروش 525 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

یک میلیارد و پانصد میلیون

فروش 700 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و صد میلیون

فروش 8000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

متری یک میلیون و سیصد

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و سیصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و دویست میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و دویست میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون

فروش 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

فروش 800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

یک میلیارد و صد میلیون

فروش 625 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون

فروش 580 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد و دویست میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهر آذین

یک میلیارد وچهارصد ه میلیون

فروش 750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و چهار صد میلیون

فروش 1254 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

یک میلیارد و ]چهارصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون

فروش 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و سیصد میلیون

فروش 1250 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون

فروش 720 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون

فروش 620 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد و دویست میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

فروش 900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و سیصد میلیون

فروش 1260 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و چهار صد میلیون

فروش 1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

یک میلیارد و چهار صد میلیون

فروش 2800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه اسفند آباد

یک میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

یک میلیارد و دویست میلیون

فروش 2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1/600 الی 1/900 میلیارد

فروش 1680 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/200 الی 1/400 میلیارد

فروش 1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و چهار صد میلیون