باغ ویلا 1 تا 1/5 میلیارد (صفحه 2)

620 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد و دویست میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و دویست میلیون

900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و سیصد میلیون

1260 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و چهار صد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

یک میلیارد و چهار صد میلیون

2800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه اسفند آباد

یک میلیارد و پانصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

یک میلیارد و دویست میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1/600 الی 1/900 میلیارد

1680 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/200 الی 1/400 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و چهار صد میلیون

1050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون

1900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و سیصد میلیون

850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

1830 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و سیصد میلیون

1075 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و صد میلیون

720 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه اندیشه

یک میلیارد و پانصد میلیون

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/500 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون