خرید باغ ویلا 1/5 تا 2 میلیارد

فروش 750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد هفتصد و پنجاه میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

یک میلیارد و ششصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه امیریه

یک میلیارد و ششصد میلیون

فروش 950 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

دو میلیارد

فروش 750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و ششصد میلیون

فروش 1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه باغدشت

دو میلیارد

فروش 750 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه کوشکک

یک میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 650 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد وششصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 850 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

یک میلیارد وششصد و پنجاه میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 950 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

دو میلیارد و سیصد میلیون

فروش 600 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و ششصد میلیون

فروش 950 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 850 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

دو میلیارد

فروش 700 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

یک میلیارد پانصد و پنجاه میلیون

فروش 520 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد

فروش 1350 متر باغ ویلا در ملارد منطقه اسفند آباد

دو میلیارد و دویست میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 650 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون

فروش 1800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

یک میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد وششصد و پنجاه میلیون

فروش 900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهر آذین

یک میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

یک میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد وهشتصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 814 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیاردو نهصد میلیون

فروش 850 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد