خرید باغ ویلا 1/5 تا 2 میلیارد (صفحه 5)

فروش 4060 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2 الی 2/200 میلیارد

فروش 2500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2 الی 2/200 میلیارد

فروش 1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

یک میلیارد و نهصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/800 الی 2 میلیارد

فروش 2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/650 الی 1/800 میلیارد

فروش 2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

2 الی 2/200 میلیارد

فروش 2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

1/700 الی 1/800 میلیارد

فروش 5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

1/500 الی 1/700 میلیارد

فروش 2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/800 الی 2 میلیارد

فروش 2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/750 الی 1/900 میلیارد

فروش 2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/700 الی 1/800 میلیون

فروش 3200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/800 الی 2 میلیارد

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/700 الی 1/800 میلیارد

فروش 3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

1/700 الی 1/800 میلیارد

فروش 2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه ارسطو

1/750 الی 1/900

فروش 1631 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

1600 الی 1800 میلیارد

فروش 2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2 الی 2/200 میلیارد

فروش 1600 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1میلیاردو500 الی 1 میلیاردو 700

فروش 6000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/800 الی 2 میلیارد

فروش 5000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

1/600 الی 1/700 میلیارد