باغ ویلا 1/5 تا 2 میلیارد (صفحه 5)

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/700 الی 1/800 میلیون

3200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/800 الی 2 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/700 الی 1/800 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

1/700 الی 1/800 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه ارسطو

1/750 الی 1/900

1631 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

1600 الی 1800 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2 الی 2/200 میلیارد

1600 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1میلیاردو500 الی 1 میلیاردو 700

6000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/800 الی 2 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

1/600 الی 1/700 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/600 الی 1/800 میلیارد

2600 متر باغ ویلا در ملارد منطقه یوسف آباد قوام

1/500 الی 1/600 میلیارد