باغ ویلا 3 میلیارد به بالا (صفحه 5)

1900 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

هفت الی هشت میلیارد

1500 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

شش میلیارد

750 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

دوازده میلیارد

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

شش میلیارد

16200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

نه میلیارد

20300 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

متری یک میلیون و هشتصدهزار تومان

2200 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

سه میلیارد و هشتصد میلیون

1300 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

سه میلیارد و دویست

7000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هشت الی هشت و نیم میلیارد

3052 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

پنج میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه میلیارد و پانصد

2100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

شش میلیارد و پانصد میلیون

7000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

سیزده میلیارد

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار میلیارد الی چهار میلیارد و دویست

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

چهار میلیارد

8000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

22 میلیارد

2152 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

پنج میلیارد و پانصد میلیون

2090 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار میلیارد

1900 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

یازده میلیارد

1500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

سه میلیارد و چهار صد میلیون