باغ ویلا 3 میلیارد به بالا (صفحه 5)

2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

7/500 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

3 میلیارد الی 3/300 میلیارد