باغ ویلا 3 میلیارد به بالا (صفحه 7)

1200 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

3/800 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

ده میلیارد

1500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

پنج میلیارد و پانصد میلیون

5000 متر باغ ویلا در کرج منطقه چالوس

10 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

پنج میلیارد و پانصد الی شش میلیارد

2100 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

3/800 میلیارد

5450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

3 میلیارد الی 3/200

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

4/600 میلیارد

10000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

4 الی 4.200 میلیارد

4000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

4 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

3/500 میلیارد

12000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

4 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

4/500 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

7/500 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

3 میلیارد الی 3/300 میلیارد