باغ ویلا 3 میلیارد به بالا (صفحه 3)

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

4 الی 4 نیم میلیارد

5000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

5 میلیارد الی 5 نیم میلیارد

3500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

4 الی 4ونیم میلیارد

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

3 میلیارد الی 3/200

1500 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

هشت میلیارد و پانصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3/500 الی 3/800

2000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

3/200 میلیارد

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

380 الی 400 میلیون

1350 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3 الی 3/200 میلیارد

4100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هشت میلیارد

12500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

4/500 الی 4/700 میلیارد

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

3/500 میلیارد

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

3500000000

8000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

3/500 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

6 الی 6/500 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

4 میلیارد

1300 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

3/800 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

3/800 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

4/300 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در کرج منطقه چالوس

10 میلیارد