باغ ویلا 3 میلیارد به بالا (صفحه 3)

1850 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

14 میلیارد

1800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

پنج میلیارد

2400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

پنج میلیارد

750 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

چهار میلیارد

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

نه میلیارد و پانصد میلیون

1450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

پنج میلیارد و پانصد میلیون

4100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دوازده میلیارد و پانصد میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

3 میلیارد و هشتصد میلیون

1020 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و پانصد میلیون

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

سه میلیارد و هفتصد میلیون

4250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

چهار میلیارد و پانصد میلیون

2040 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار میلیارد

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

پنج میلیارد

4800 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

پنج میلیارد

2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

چهار میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و هشتصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

چهار میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و هشتصد میلیون

2900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

شش میلیارد

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و پانصد میلیون