باغ ویلا 3 میلیارد به بالا (صفحه 2)

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

5/500 میلیارد

1900 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

4 میلیارد و دویست میلیون

1850 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

13 میلیارد

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

سه میلیارد و دویست

1060 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

هفت میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

هشت میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه دهکده فردیس (دهکده خانه)

هشت میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه دهکده فردیس (دهکده خانه)

هشت میلیارد و پانصد میلیون

3200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

چهار میلیارد و پانصد میلیون

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

5 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه عباس آباد

4 الی 4ونیم میلیارد

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

12 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

چهار میلیارد و پانصد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

4/500 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

5/500 میلیارد

6250 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

14 میلیارد

1860 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هفت میلیارد

14500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

هفت میلیارد

1700 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

ده میلیارد

2030 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار میلیارد و پانصد میلیون