باغ ویلا 3 میلیارد به بالا (صفحه 2)

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

هشت میلیارد و پانصد میلیون

1850 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

پنج میلیارد و پانصد میلیون

4100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دوازده میلیارد و پانصد میلیون تومان

4250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

چهار میلیارد و پانصد میلیون

2040 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار میلیارد

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

سه میلیارد و پانصد میلیون

4800 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

سه میلیارد و پانصد میلیون

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

پنج میلیارد

2400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

هفت میلیارد و هفتصد میلیون

2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

چهار میلیارد

2900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

چهار میلیارد

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و پانصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

سه میلیارد و دویست میلیون

1075 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و دویست میلیون

3200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

شش میلیارد و پانصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

سه میلیارد و پانصد میلیون

1680 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و دویست میلیون

2100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

چهار میلیارد و پانصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

سه میلیارد و پانصد میلیون

1430 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

سه میلیارد و هفتصد میلیون