خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 31)

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

450

300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

250 الی 300 میلیون

6000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/800 الی 2 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

1/600 الی 1/700 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/600 الی 1/800 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

550 الی 600 میلیون

2600 متر باغ ویلا در ملارد منطقه یوسف آباد قوام

1/500 الی 1/600 میلیارد

2400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه یوسف آباد قوام

1/500 الی 1/600 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

800 الی 900 میلیون

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

250 الی 300 میلیون

1400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

2/200 الی 2/500 میلیارد

1107 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

600 الی 650 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

3 میلیارد الی 3/300 میلیارد

2200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/800 میلیارد الی 3 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

600 الی 650 میلیون