خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 26)

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

800 الی 900 میلیون

4060 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2 الی 2/200 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2 الی 2/200 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

750 الی 850 میلیون

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

یک میلیارد و نهصد میلیون

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

پنج میلیارد و پانصد الی شش میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/800 الی 2 میلیارد

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/650 الی 1/800 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

3 میلیارد الی 3/300 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

800 الی 1/100 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

3 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 الی یک میلیارد

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

450 الی 500 میلیون

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

900 الی 1 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

600 الی 650 میلیون

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

2 الی 2/200 میلیارد

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

720 الی 800 میلیون

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/250 الی 1/350 میلیارد

2100 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

3/800 میلیارد

850 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

سه میلیارد