خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 29)

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

1/500 الی 1/700 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

550 الی 600 میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

800 الی 900 میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/800 الی 2 میلیارد

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

550 الی 600 میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

550 الی 600 میلیون

500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

650 الی 700 میلیون

500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

600 الی 650 میلیون

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/750 الی 1/900 میلیارد

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 الی 1/100 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه باغستان کوشک

650 الی 700 میلیون

900 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

1 الی 1/100 میلیارد

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

250 الی 300 میلیون

1500 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

1/500 الی 1/600 میلیارد

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

400 الی 450میلیون

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

یک میلیارد و هشتصد الی دو میلیارد

750 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه کوشکک

750 الی 850 میلیون

1100 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

2/200 الی 2/500 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

750 الی 850 میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

1/250 الی 1/350 میلیارد