خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 29)

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/700 الی 2/900 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

2/700 الی 2/900 میلیارد

3600 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

2/400 الی 2/600 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

2/400 الی 2/600 میلیارد

1100 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

1/100 الی 1/200 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

550 الی 600 میلیون

2000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

650 الی 700 میلیون

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

350 الی 400 میلیون

400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

400 الی 450میلیون

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه ارسطو

1/750 الی 1/900

3800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

900 میلیون الی 1 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

850 الی 950 میلیون

1631 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

1600 الی 1800 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

1/300 الی 1/500 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

450 الی 500 میلیون

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2 الی 2/200 میلیارد

930 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

300 الی 330 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

3 میلیارد الی 3/300 میلیارد

1600 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1میلیاردو500 الی 1 میلیاردو 700

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

400 الی 600 میلیون