خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 27)

1100 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

2/200 الی 2/500 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

750 الی 850 میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

1/250 الی 1/350 میلیارد

10000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

4 الی 4.200 میلیارد

4000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

4 میلیارد

3200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

2/800 الی 3 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/400 الی 1/600 میلیارد

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/700 الی 1/800 میلیون

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 الی 1/100 میلیارد

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 الی 1 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

2/500 الی 2/700 میلیارد

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/400 الی 1/600 میلیارد

2450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه اندیشه

1/250 الی 1/350 میلیارد

3200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/800 الی 2 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/300 الی 1/400 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

3/500 میلیارد

1550 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

950 میلیون

780 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

420 میلیون

1500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

1 الی 1/100 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

650 الی 700 میلیون