باغ ویلا در محمدشهر (صفحه 5)

2200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/800 میلیارد الی 3 میلیارد