باغ ویلا در محمدشهر (صفحه 2)

4800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

1/800 الی 2 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

800 میلیون الی 850

1000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

900 الی یک ملیارد و دویست

5000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه عباس آباد

4 الی 4ونیم میلیارد

750 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

800 میلیون

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

12 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و پانصد میلیون

2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و پانصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و پانصد میلیون

1050 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/500 الی 2/700 میلیارد

1020 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و پانصد میلیون

6250 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

14 میلیارد

1860 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

نه میلیارد

2040 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3 الی 3/200 میلیارد

2600 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3 الی 3/200 میلیارد

2030 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار میلیارد و پانصد میلیون

2700 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

7 مبلبارد و 500 میلیون

1080 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/800 میلیارد

2800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

ده میلیارد

1900 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

هفت الی هشت میلیارد