باغ ویلا در محمدشهر (صفحه 2)

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و سیصد میلیون

2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و پانصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و پانصد میلیون

1050 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/500 الی 2/700 میلیارد

1020 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و پانصد میلیون

6250 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

14 میلیارد

1860 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هفت میلیارد

2040 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3 الی 3/200 میلیارد

2600 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3 الی 3/200 میلیارد

2030 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار میلیارد و پانصد میلیون

2700 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

7 مبلبارد و 500 میلیون

1080 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/800 میلیارد

2800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

ده میلیارد

1900 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

هفت الی هشت میلیارد

1480 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دو میلیارد

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

5 میلیارد

20300 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

متری یک میلیون و هشتصدهزار تومان

5000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

نه الی ده میلیارد

1300 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

سه میلیارد و دویست

7000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هشت الی هشت و نیم میلیارد