باغ ویلا در محمدشهر (صفحه 3)

8000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

15 میلیارد

2152 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

سه میلیارد

2200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

یک میلیارد و چهار صد میلیون

2090 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/200 الی 2/500

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و سیصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دو میلیارد و دویست الی دو میلیارد و چهار صد

2150 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دو میلیارد و هفتصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

نه میلیارد

2060 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/250 الی 2/500

700 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

900 الی یک میلیارد

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

١/٨٠٠ الي ١/٩٠٠ میلیارد

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار الي چهار ميلياردو سيصد ميليون

2150 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار ميلياردو پانصد الي چهار ميلياردو هشتصد ميليون

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/200 میلیارد

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هفت میلیارد و پانصد میلیون

3500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

4 الی 4ونیم میلیارد

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

پنج میلیارد و پانصد میلیون

1350 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3 الی 3/200 میلیارد

4100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هشت میلیارد

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

پنج میلیارد و پانصد الی شش میلیارد