باغ ویلا در محمدشهر (صفحه 4)

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و سیصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

سه میلیارد و چهار صد میلیون

2150 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دو میلیارد و هفتصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

چهارده میلیارد

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

سیزده میلیارد

2060 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/250 الی 2/500

700 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

900 الی یک میلیارد

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

سه میلیارد و دویست

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هفت میلیارد

2150 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار ميلياردو پانصد الي چهار ميلياردو هشتصد ميليون

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/200 میلیارد

3500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

4 الی 4ونیم میلیارد

1350 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3 الی 3/200 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

ده میلیارد

1500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

پنج میلیارد و پانصد میلیون

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

پنج میلیارد و پانصد الی شش میلیارد

850 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

سه میلیارد

2100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/800 الی 3 میلیارد

2400 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/800 میلیارد الی 3 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

4/500 میلیارد