باغ ویلا در محمدشهر (صفحه 4)

850 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دو میلیارد و دویست میلیون

2100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/800 الی 3 میلیارد

2400 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/800 میلیارد الی 3 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

4/500 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

7/500 میلیارد

2200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/800 میلیارد الی 3 میلیارد