باغ ویلا 2000 تا 3000 متری (صفحه 3)

2060 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/250 الی 2/500

2150 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار ميلياردو پانصد الي چهار ميلياردو هشتصد ميليون

2350 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/800 الی 2 میلیارد

2350 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/600 الی 1/750

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/600 الی 1/700

2100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

2 الی 2میلیارد دویست

3000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

تماس بگیرید

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

650 الی 700

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

1/800 الی 2 میلیارد

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

پنج میلیارد

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

900 میلیون الی 1 میلیارد

2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/100 الی 1/300

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

1/600 الی 1/700

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

2/700 الی 2/800

3000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

شش میلیارد

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

1/250 الی 1/350

2370 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/370الی 2/500 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/300الی 2/500 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/500الی2/300

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/500 الی 2/700 میلیارد