باغ ویلا 2000 تا 3000 متری (صفحه 3)

2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

متری 800000 ت

2200 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

سه میلیارد و هشتصد میلیون

2300 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و پانصد میلیون

2100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه میلیارد و دویست میلیون

2800 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

دو میلیارد و چهارصد میلیون

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

دو میلیارد و دویست و پنجاه

2100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

شش میلیارد و پانصد میلیون

2700 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و دویست

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

چهار میلیارد

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه ارسطو

یک میلیارد و صد الی یک میلیارد و دویست

2152 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

پنج میلیارد و پانصد میلیون

2200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

یک میلیارد و چهار صد میلیون

2090 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار میلیارد

2150 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دو میلیارد و هفتصد میلیون

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

یک الی یک میلیاردو دویست

2060 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/250 الی 2/500

2150 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار ميلياردو پانصد الي چهار ميلياردو هشتصد ميليون

2350 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/600 الی 1/750

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/600 الی 1/700

2100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

2 الی 2میلیارد دویست