باغ ویلا 2000 تا 3000 متری (صفحه 5)

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/250 الی 1/350 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

ده میلیارد

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/500

2500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2 الی 2/200 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

پنج میلیارد و پانصد الی شش میلیارد

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/650 الی 1/800 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

3 میلیارد الی 3/300 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

3 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

2 الی 2/200 میلیارد

2100 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

3/800 میلیارد

2100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/800 الی 3 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

4/600 میلیارد

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/750 الی 1/900 میلیارد

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

یک میلیارد و هشتصد الی دو میلیارد

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

750 الی 850 میلیون

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/700 الی 1/800 میلیون

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/400 الی 1/600 میلیارد

2450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه اندیشه

1/250 الی 1/350 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

1/700 الی 1/800 میلیارد

2400 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/800 میلیارد الی 3 میلیارد