باغ ویلا 2000 تا 3000 متری (صفحه 2)

2040 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3 الی 3/200 میلیارد

2600 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3 الی 3/200 میلیارد

2030 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/850 الی 2/950 میلیارد

2700 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

4/500 میلیارد

2800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

4/800میلیارد

2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

متری 800000 ت

2200 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

سه میلیارد و هشتصد میلیون

2300 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و پانصد میلیون

2100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه میلیارد و دویست میلیون

2800 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

دو میلیارد و چهارصد میلیون

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد و دویست و پنجاه

2100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3/700 الی 4 میلیارد

2700 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و دویست

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

2/500 میلیارد

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه ارسطو

یک میلیارد و صد الی یک میلیارد و دویست

2152 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

سه میلیارد

2200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

یک میلیارد و چهار صد میلیون

2090 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/200 الی 2/500

2150 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دو میلیارد و هفتصد میلیون

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

یک الی یک میلیاردو دویست