باغ ویلا 1 تا 1/5 میلیارد (صفحه 4)

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/600 الی 1/700

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 الی 1میلیارد صد

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1400 الی 1500 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 الی 1200 میلیارد

1800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه اندیشه

1100000000

2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/100 الی 1/300

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

1/250 الی 1/350

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1 میلیارد و 100 میلیون الی 1 میلیارد و 200 میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

محدوده قیمت 1 میلیارد و 400 میلیون الی 1 میلیارد و 600 میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه ارسطو

1/100 الی 1/200 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/200 الی 1300

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/250 الی 1/350 میلیارد

2050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و پانصد میلیون

5000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/500 الی 1/600 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

1/200 الی 1/300 میلیارد

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/500 الی 1/600 میلیارد

2700 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/500 الی 1/600 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد و پانصد میلیون